Truy cập nội dung luôn

DANH SÁCH

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

(Kèm theo Công văn số 2522/UBND-VX ngày 26/8/2021 của UBND huyện Trà Bồng)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số điện thoại

Địa chỉ E-mail

1

Trần Văn Sương

Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng

0903.567.579

tvsuong-trabong@quangngai.gov.vn

2

Võ Văn Triều

Chủ tịch UBND thị trấn Trà Xuân

0915.434.750

vvtrieu-trabong@quangngai.gov.vn

3

Hồ Bảo Xuyên

Chủ tịch UBND xã Hương Trà

0364.337.577

xuyenho.10031965@gmail.com

4

Đinh Văn Phong

Chủ tịch UBND xã Trà Sơn

0983.899.625

dinhvanphong@gmail.com

5

Võ Tiến Thế

Chủ tịch UBND xã Trà Phú

0986.005.516

votienthe82@gmail.com

6

Đinh Văn Nay

Chủ tịch UBND xã Trà Xinh

0961.100.172

dvnaytraxinh@gmail.com

7

Hồ Văn Ba

Chủ tịch UBND xã Trà Bùi

0949.544.965

baubndtrabui@gmail.com

8

Hồ Văn Phong

Chủ tịch UBND xã Trà Tây

0378.366.580

phongtratrung@gmail.com

9

Nguyễn Công Hành

Chủ tịch UBND xã Trà Bình

0985.865.382

conghanhtl@gmail.com

10

Hồ Văn Bài

Chủ tịch UBND xã Sơn Trà

0976.867.533

hovanbai 1984@gmail.com

11

Hà Việt Bồng

Chủ tịch UBND xã Trà Tân

0947.751.713

havietbong@gmail.com

12

Hồ Văn Thế

Chủ tịch UBND xã Trà Giang

0979.757.972

hothe127@gmail.com

13

Hồ Văn Thịnh

Chủ tịch UBND xã Trà Thanh

0987.114.573

hovanthinh112016@gmail.com

14

Trương Ngọc Thanh

Chủ tịch UBND xã Trà Phong

0988.541.776

ngocthanh28021979@gmail.com

15

Hồ Văn Khuyên

Chủ tịch UBND xã Trà Hiệp

0337.543.296

hovankhuyen062018@gmail.com

16

Trương Công Lâm

Chủ tịch UBND xã Trà Lâm

0977.222.553

conglamtrabong@gmail.com

17

Hồ Văn Tự

Chủ tịch UBND xã Trà Thủy

0982.736.462

hovantutrathuytrabong@gmail.com

 

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797