Giới thiệu >> Văn hóa Trà Bồng
(Đăng lúc: 08/05/2017 02:59:43 PM)
KẾ HOẠCH: Tổ chức Lễ hội Điện Trường Bà Trà Bồng năm 2017 và Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội Điện Trường Bà

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀ BỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 903/KH-UBND

Trà Bồng, ngày 28 tháng 4 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ hội Điện Trường Bà Trà Bồng năm 2017

và Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể

cấp Quốc gia Lễ hội Điện Trường Bà

 

Từ năm 2012 đến nay, Lễ hội Điện Trường Bà được nâng tầm tổ chức thành lễ hội cấp huyện. Năm 2014, Điện Trường Bà đã được Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Trên cơ sở đó đã quảng bá được Di tích lịch sử văn hóa Điện Trường Bà đến với nhiều du khách trên cả nước và quốc tế, góp phần quảng bá Du lịch trên địa bàn huyện nói riêng, tỉnh Quảng Ngãi nói chung.

Nhằm để tổ chức tốt Lễ hội Điện Trường Bà năm 2017 và Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội Điện Trường Bà, Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phát huy truyền thống uống nư­ớc nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc; thiết thực phục vụ nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần và đời sống tâm linh của nhân dân các dân tộc trong và ngoài huyện.

- Lễ hội Điện Trường Bà là sự kiện Văn hóa quan trọng, nằm trong chương trình du lịch của tỉnh, của huyện, thiết thực chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2017).

- Tạo ra các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, lành mạnh, phát huy năng lực sáng tạo của nhân dân, qua đó hình thành mối quan hệ đa phương, phát triển văn hóa gắn với du lịch góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện Trà Bồng không ngừng phát triển; tạo không khí tưng bừng, phấn khởi, cổ vũ, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2017.

- Thông qua các hoạt động lễ hội tạo nên sự đoàn kết cộng đồng các dân tộc huyện Trà Bồng và các dân tộc khác trên mãnh đất Việt Nam

2. Yêu cầu:

- Lễ hội Điện Trường Bà và Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội Điện Trường Bà đ­ược tổ chức trang trọng về nghi Lễ, đa dạng và phong phú về phần Hội, phát huy tối đa nội lực và các tiềm năng, thế mạnh về bản sắc văn hóa của các địa phương trong và ngoài huyện.

- Quá trình tổ chức Lễ hội đảm bảo an toàn, tiết kiệm, khơi dậy truyền thống tốt đẹp và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc. 

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Lễ hội Điện Trường Bà và Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia được tổ chức quy mô cấp huyện.

- Đơn vị tổ chức: UBND huyện Trà Bồng.

- Phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, UBND thị trấn Trà Xuân, Ban quản lý Di tích.

- Địa điểm: Khu vực Điện Trường Bà, Quảng Trường 28/8, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng.

- Thời gian tổ chức: 3 ngày, từ ngày 10-12/5/2017 (tức từ ngày 15- 17/4 Âl).

III. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Đại biểu mời:

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ban ngành, UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh Quảng Ngãi;

- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND  các huyện, thành phố trong tỉnh.

- Lãnh đạo huyện Bắc Trà My, Nam Trà My; Chùa Phúc Kiến, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Lãnh đạo và phóng viên cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh và TW đóng trên địa bàn tỉnh.

2. Đại biểu huyện:

- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban, ngành, hội đoàn thể huyện Trà Bồng;

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnh trên địa bàn.

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;

- Lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

3.  Huy động nhân dân các xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, lực lượng học sinh, sinh viên du khách trong và ngoài tỉnh tham gia Lễ hội. Các doanh nghiệp trên địa bàn.

IV. NỘI DUNG TỔ CHỨC

1. Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban:

- Ban Tổ chức.

- Tiểu Ban khánh tiết.

- Tiểu Ban vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Nội dung tổ chức:

a. Phần lễ:

- Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội Điện Trường Bà;

- Lễ Mộc Dục;

- Lễ Tế ngoại đàn;

- Lễ Tế chính điện;

- Dâng hương tưởng niệm tiền hiền và Thánh Mẫu Thiên Y A Na;

- Lễ Hoa đăng.

b. Phần hội:

- Hát bộ;

- Cồng Chiêng, múa cà dháu, các làn điệu dân ca;

- Múa lân, học trò lễ;

- Bóng chuyền;

- Hội hoa đăng;

- Giao lưu nghệ thuật tại lễ hội.

 3. Thời gian tổ chức cụ thể:

a. Trang trí khánh tiết:

- Thời gian: Ngày 09/5/2017 (tức ngày 14/4 Âm lịch).

- Địa điểm: Trên địa bàn huyện, huyện Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi, trong và ngoài Điện Trường Bà.

b. Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội Điện Trường Bà (Ban Tổ chức Lễ của huyện phụ trách):

- Thời gian: Vào lúc 15h30 ngày 10/5/2017 (tức ngày 15/4 Âm lịch).

- Địa điểm: Quảng Trường 28/8.

- Chương trình:

+ 15h30: Văn nghệ chào mừng;

+ 16h00: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ 16h15: Báo cáo tóm tắt lý lịch di sản Lễ hội Điện Trường Bà;

+ 16h30: Thông qua Quyết định công nhận di sản phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Điện Trường Bà;

+ 16h45: Phát biểu của Đại diện Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và Phát biểu của đại diện Lãnh đạo huyện;

- 17h15: Bế mạc.

c. Lễ hội Điện Trường Bà năm 2017 (Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và BQL Di tích Điện Trường Bà phụ trách):

Ngày 10/5/2017 (tức ngày 15/4 Âm lịch):

- 20h00 ngày 10/5/2017: Lễ Hội hoa đăng, hát bài chòi.

- 22h00 ngày 10/5/2017: Lễ Mộc Dục.

Ngày 11/5/2017 (tức ngày 16/4 Âm lịch):

- Buổi sáng:

+ 02h00-5h00: Tế Lễ ngoại đàn.

+ Từ  05h00 đến 8h00: Tế lễ chính điện.

+ Từ 08h00-09h30: Hội Múa lân, nghệ thuật của các dân tộc. 

+ Từ 09h30 đến 10h00: Đại biểu và nhân dân dâng hương tưởng niệm tiền hiền và Thánh Mẫu Thiên - Y- A- Na.

+ Từ 10h30 đến 12h30: Mời đại biểu và nhân dân về dự cơm thân mật (hưởng lộc Bà).

- Buổi chiều: Thi đấu Bóng chuyền.

- Buổi tối:

+ Từ 18h đến 19h: Tế Lễ thỉnh Bà xem hát bộ, múa lân, múa cồng chiêng.

+ Từ 20 giờ đến 23 giờ: Diễn tuồng hát bộ, Bài chòi.

  Ngày 12/5/2017 (tức ngày 17/4 Âm lịch):

+ Từ 07 giờ đến 11 giờ: Thi đấu bóng chuyền.

+ Từ 14 giờ đến 16 giờ: Thi đấu bóng chuyền.

+ Từ 20 giờ đến 23 giờ: Diễn tuồng hát bộ, bài chòi.

3. Số lượng người tham dự:

Dự kiến khoảng 4000 người (Trong đó thị trấn Trà Xuân khoảng 2500 người).

4. Kinh phí:

Trích từ quỹ do nhân dân đóng góp xây dựng Điện Trường Bà và ngân sách của UBND huyện, tỉnh hỗ trợ, các doanh nghiệp...

5. Công tác tuyên truyền:

 Thực hiện tuyên truyền trước trong và sau lễ hội

- Địa điểm: Thành phố Quảng Ngãi, Bình Sơn, Trà Bồng.

- Hình thức: Trực quan, pano, băng rôn, phướn, xe hoa lưu động, sóng truyền hình địa phương và TW.

- Trang trí khánh tiết tại Điện Trường Bà và Quảng Trường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết Lễ hội và Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội Điện Trường Bà; phối hợp với Phòng Nội Vụ tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban. Có trách nhiệm đôn đốc các thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban, các cơ quan, đoàn thể, xã, thị trấn, thực hiện các nội dung đã được Ban chỉ đạo Lễ hội phân công. Thường xuyên báo cáo UBND về tiến độ thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng toàn bộ kinh phí tổ chức Lễ hội trình UBND huyện xem xét, quyết định.

- Chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành Lễ.

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá cho lễ hội.

- Phối hợp với Trường THPT Trà Bồng để bố trí học sinh tham gia Lễ hội hoa đăng và Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội Điện Trường Bà.

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện:

- Tổ chức thi đấu Bóng chuyền, tổ chức Cồng chiêng, múa Càdháu, giao lưu nghệ thuật.

- Phối hợp trang trí khánh tiết, trực quan.

- Xây dựng dự trù kinh phí thuộc nhiệm vụ được phân công gửi Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổng hợp.

3. UBND thị trấn Trà Xuân:

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu cho UBND chuẩn bị các nội dung, chương trình tổ chức Lễ hội.

- Phối hợp tổ chức họp các tiểu ban quán triệt và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tiểu ban.

- Lập danh sách đại biểu trên địa bàn thị trấn để gửi về huyện.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện đón tiếp khách về dự Lễ hội.

4. Ban Quản lý Di tích Điện Trường Bà:

- Chủ trì và thực hiện về phần Lễ và phần hội của Lễ hội.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo thu - chi tài chính năm 2016.

- Chuẩn bị nhân lực, vật lực để tổ chức bữa cơm thân mật tại Điện Trường Bà cho quần chúng nhân dân tham dự.

- Dọn vệ sinh trước, trong và sau Lệ Xuân năm 2017 trong khu vực tổ chức Lễ hội.

5. UBND các xã, thị trấn:

- Thị trấn Trà Xuân, Trà Sơn, Trà Phú, Trà Bình chuẩn bị đội bóng chuyền thi đấu giao lưu tại Lễ hội.

- Xã Trà Thủy chuẩn bị đội cồng chiêng, múa Cadháu ít nhất là 20 diễn viên, nghệ nhân.

- Các xã, thị trấn chuẩn bị mâm Lễ (ngũ quả) và đoàn đại biểu dự lễ ít nhất là 6 người (4 nam, 2 nữ) trang phục truyền thống; để tham gia Lễ Chính điện vào lúc 6h00 ngày 11/5/2017. Huy động tối đa lực lượng cán bộ và nhân dân tham gia các hoạt động tại Lễ hội theo sự phân công của Ban tổ chức.

6. Phòng Nội Vụ huyện:

- Tham mưu cho UBND huyện ra Quyết định thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ Lễ hội.

- Chủ trì xây dựng phương án đón tiếp, sắp xếp đại biểu dự lễ khai mạc, bế mạc và dự các hoạt động khác tại lễ hội.

7. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Tổ chức đón, tiếp khách, liên hệ nắm thông tin các đoàn và bố trí chỗ ở (nếu có) cho đại biểu các tỉnh, các huyện, các tổ chức về tham gia Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội Điện Trường Bà.

8. Công an huyện, BCH Quân sự huyện: Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý di tích, UBND thị trấn Trà Xuân xây dựng kế hoạch, phương án bố trí lực lượng đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an ninh trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội, nhất là Lễ Chính điện và Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội Điện Trường Bà.

9. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện:

Xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau khi tổ chức Lễ hội và Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội Điện Trường Bà.

10. Đài Truyền thanh - PLTH huyện:

 Thông báo trên Đài Truyền thanh về thời gian, địa điểm, chương trình Lễ hội, tuyên truyền trước, trong và sau lễ hội.

11. Các tiểu ban Lễ hội:

 Xây dựng kế hoạch và kịch bản chi tiết cho từng nội dung hoạt động đã được Ban tổ chức phân công và tổ chức họp tiểu ban để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, phục vụ tốt cho Lễ hội.

12. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, UBND thị trấn Trà Xuân, Ban Quản lý di tích Điện Trường Bà và các đơn vị có liên quan tổng hợp dự toán kinh phí trình UBND huyện xem xét và bố trí kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức Lễ hội. 

13. Trường THPT Trà Bồng:

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để bố trí học sinh tham gia Lễ hội hoa đăng và Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội Điện Trường Bà.

14. Điện lực Trà Bồng:

Phối hợp, tạo điều kiện ổn định nguồn điện trong các ngày diễn ra Lễ hội và Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội Điện Trường Bà.

15. Đề nghị Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi:

- Phối hợp giúp đỡ huyện và chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở  tổ chức thực hiện các nội dung phần lễ, phần hội theo kế hoạch đã đề ra.

- Chỉ đạo Tạp chí Cẩm Thành ghi hình và đưa tin Lễ hội cũng như Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội Điện Trường Bà, đồng thời ghi băng làm tư liệu lễ hội.

- Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động lễ hội.

- Chỉ đạo việc tuyên truyền trực quan tại Thành phố Quảng Ngãi và Bình Sơn.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ hội Điện Trường Bà năm 2017 và Lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội Điện Trường Bà, UBND huyện đề nghị các sở, ban ngành chuyên môn của tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

  

 

KT. CHỦ TỊCH

 Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/cáo);

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- TT HU, TT HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Ủy ban MT TQVN huyện;

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Các ban, ngành, hội đoàn thể;

- UBND các xã, thị trấn;

- Trường THPT Trà Bồng;

- Điện lực Trà Bồng;

- Lưu: VT.

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Hồ Văn Thịnh

 

 

 

TRA CỨU VĂN BẢN
Video clips
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2,536
Hôm qua: 964
Tuần này: 2,536
Tuần trước: 10,662
Tháng này: 122,594
Tháng trước: 103,176
Tổng lượt truy cập: 2,074,803
Số người online: 69

® Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ:  0982.865797