Tìm kiếm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. . Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
Mức độ 2
2. 2. Cấp giấy phép thỉ công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Mức độ 2
3. Cấp giấy phép thi công nút giao của đường nhánh đấu nổi vào cáe tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý: KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Mức độ 2
4. Cấp phép thi công công trình đường bộ trên các tuyến đưònng do UBND cấp huyện quản lý KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Mức độ 2
5. Cấp phép thi công công trình thiết yếu trên các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo: KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Mức độ 2
6. Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công nút giao của đường nhánh đấu nối vào các tuyến đường do UBND cấp huyện quản KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Mức độ 2
7. Chấp thuận và cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Mức độ 2
8. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kêt câu hạ tâng giao thông đường bộ đối với các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Mức độ 2
9. Công nhận ban vận động thành lập hội LĨNH VỰC VỀ HỘI
Mức độ 2
10. Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
11. Mục 1. Hoạt động xây dựng (về thẩm định dự án, thiết kế, dự toán) 1. Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước): XÂY DỰNG
Mức độ 2
12. Mục 2. Cấp giấy phép xây dựng 2. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh (bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động) XÂY DỰNG
Mức độ 2
13. Mục 3. Quy hoạch - kiến trúc Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện XÂY DỰNG
Mức độ 2
14. Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở GIÁO DỤC
Mức độ 2
15. Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
16. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường LĨNH VỰC VỀ HỘI
Mức độ 2
17. Thủ tục bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mức độ 2
18. Thủ tục bố trí, ổn định dân cư trong huyện NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mức độ 2
19. Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Mức độ 2
20. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
21. Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
22. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
23. Thủ tục cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
24. Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Mức độ 2
25. Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai LƯU THÔNG HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC
Mức độ 2
26. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
Mức độ 2
27. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mức độ 2
28. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
29. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
30. Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai LƯU THÔNG HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC
Mức độ 2
31. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
Mức độ 2
32. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) LĨNH VỰC GIA ĐÌNH
Mức độ 2
33. Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) LĨNH VỰC GIA ĐÌNH
Mức độ 2
34. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
Mức độ 2
35. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng VIỄN THÔNG VÀ INTERNET
Mức độ 2
36. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai LƯU THÔNG HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC
Mức độ 2
37. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Mức độ 2
38. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
39. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện LƯU THÔNG HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC
Mức độ 2
40. Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
41. Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
42. Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu LƯU THÔNG HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC
Mức độ 2
43. Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá LƯU THÔNG HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC
Mức độ 2
44. Thủ tục cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh LƯU THÔNG HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC
Mức độ 2
45. Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Mức độ 2
46. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
47. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2
48. Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý XÂY DỰNG
Mức độ 2
49. Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh LƯU THÔNG HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC
Mức độ 2
50. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển gấu LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
  1    2    3    4    5    6    
TRA CỨU VĂN BẢN
Video clips
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Hôm nay: 376
Hôm qua: 1,870
Tuần này: 4,373
Tuần trước: 9,349
Tháng này: 129,599
Tháng trước: 209,608
Tổng lượt truy cập: 2,300,829
Số người online: 52

® Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ:  0982.865797