Truy cập nội dung luôn

LÃNH ĐẠO UBMTTQ VIỆT NAM HUYỆN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Kim Trinh

UVBTV, Trưởng BDVHU, CTUBMTTQVN huyện

2

Hồ Văn Tiến

HUV, PCT.  UBMTTQVN huyện

3

Nguyễn Khắc Minh

PCT.  UBMTTQVN huyện

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797