Truy cập nội dung luôn

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Trần Hoàng Vĩnh

PBTHU, Chủ tịch UBND huyện

2

Hồ Văn Thịnh

UVBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện

3

Trần Văn Sương

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

4

Đỗ Đình Phương

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

STT

Đơn vị

Thủ trưởng đơn vị

Số điện thoại

1

 Văn phòng HĐND và UBND huyện

 Nguyễn Tấn Tám

0982299562

2

 Thanh tra huyện

 Nguyễn Tấn Cừu

 0988100628

3

 Phòng Tư pháp

 Lê Thị Hiền

 0945066508

4

 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 Trương Công Lâm

 

5

 Phòng Văn hóa và Thông tin

 Võ Văn Diệp

 0964525687

6

 Phòng Giao dục và Đào tạo

 Đinh Thị Thu Hương

 

7

 Phòng Tài chính - Kế hoạch

 Hồ Kim Dũng

 0914.509007

8

 Phòng Tài nguyên và Môi trường

 Lê Minh Vương

0914245544

9

 Phòng Nội vụ

 Hồ Thanh Thuyền

0914712234

10

 Phòng Y tế

Trần Minh Điệp

 

11

 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 Huỳnh Thị Thanh Thúy

 0945258586

12

 Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 Nguyễn Thanh Tuấn

0982111524

13

 Phòng Dân tộc

 Thanh Quý Dương

0973914611

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYÊN

STT

Đơn vị

Thủ trưởng đơn vị

Số điện thoại

1

 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện

 Phạm Ngọc Tuấn

0984681379

2

 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

 Nguyễn Công Vinh

0982687868

3

 Trung tâm Truyền thông - Văn hoá - Thể thao huyện

 Phan Thị Xuân Lập

 0984909055

 

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797