Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1162/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 03-08-2023
2 737/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy chế thi tuyển sinh, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11-05-2023
3 621/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-04-2023
4 604/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21-04-2023
5 565/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17-04-2023
6 422/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 03-04-2023
7 185/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13-02-2023
8 440/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 06-04-2022
9 749/UBND-XDCB CV - V/v tiếp tục tham mưu giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH xây dựng Vũ Hòa Phát liên quan đến công trình Nâng cấp tuyến đường Trà Giang-Trà Thủy 30-03-2022
10 18/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10-01-2022
11 1976/QĐ-UBND Danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ và giải quyết TTHC tràn dầu thuộc thẩm quyền giải quyết Sở TNMT, UBND cấp huyện 14-12-2021
12 1739/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh khí, an toàn đập, hồ chứa thủy điện, lưu thông hàng hóa và công nghiệp địa phương trong nước; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 08-11-2021
13 1355/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình và hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 06-09-2021
14 1159/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 06-08-2021
15 90/QĐ-UBND Danh mục hành chính lĩnh vực an toàn thực phầm 16-01-2021
16 1905/QĐ-UBND Danh mục quy trình nội bộ lĩnh vực Bảo hiểm xã hội 14-12-2020
17 1892/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch xây dựng 12-12-2020
18 1560/QĐ-UBND Danh mục thủ tục lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, giải quyết tổ cáo 14-10-2020
19 501/QĐ-UBND Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện 02-04-2018
20 2553/QĐ-UBND Bộ thủ tục hành chính kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết UBND huyện 25-12-2017

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797