Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
391 1727/QĐ_UBND QĐ - về việc điều chỉnh quyết định của Chủ tịch UBND huyện 10-04-2024
392 1728/QĐ-UBND QĐ - về việc điều chỉnh quyết định của Chủ tịch UBND huyện 10-04-2024
393 1120/UBND-MN CV - Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 26/3/2024 của UBND tỉnh 10-04-2024
394 1119/UBND-MN CV - Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 06/3/2024 của UBND tỉnh 10-04-2024
395 1118/UBND-VX CV - Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 641/KH-STTTT ngày 09/4/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông 10-04-2024
396 1116/UBND-KTTH CV - Về việc hướng dẫn gieo sạ trên những chân ruộng không chủ động nước trong sản xuất lúa vụ Hè Thu 2024 10-04-2024
397 1115/UBND-KTTH CV - Về việc xây dựng, báo cáo kế hoạch, phương án dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai năm 2024 10-04-2024
398 1113/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 163/TB-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh 10-04-2024
399 1112/UBND-CN V - V/v góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (Sửa đổi) 10-04-2024
400 1111/UBND-TN CV - về việc góp ý "Báo cáo tổng hợp và dự thảo Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 10-04-2024
401 1110/UBND-NC CV - Về việc lấy ý kiến đánh giá đối với kết quả thực hiện một số tiêu chí cải cách hành chính của Công an tỉnh năm 2023 10-04-2024
402 1108/UBND-NC CV - V/v triển khai thực hiện các Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 17/6/2022 và số 28/KH-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh 10-04-2024
403 1102/UBND-KTTH CV - Về việc báo cáo chuyên đề khảo sát tình hình doanh nghiệp cuối năm 2023 và nhận định bối cảnh kinh doanh năm 2024 10-04-2024
404 1101/UBND-NV CV - Về việc báo cáo kết quả công tác phối hợp hoạt động giữa Mặt trận và UBND huyện khóa X nhiệm kỳ 2019-2024 10-04-2024
405 1096/UBND-VX CV - Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn huyện 10-04-2024
406 1087/UBND-VX CV - Về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2024 09-04-2024
407 1085/UBND-VX CV - Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 254-KH/TU ngày 19/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 09-04-2024
408 1083/UBND-VX CV - Về việc phối hợp thực hiện Kế hoạch số 361/KH-KSBT ngày 08/4/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi 09-04-2024
409 1081/UBND-NC CV - Về việc cung cấp thông tin cập nhật thông tin dữ liệu về PBGDPL và phối hợp khảo sát thực trạng đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 09-04-2024
410 1080/UBND-KTTH CV - Về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị Khóa XII 09-04-2024
411 1076/UBND-NS CV - V/v góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 09-04-2024
412 1075/UBND-VX CV - V/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 09-04-2024
413 1074/UBND-TH CV - Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2024 của Ban Thường Huyện ủy 09-04-2024
414 1072/UBND-VX CV - Về việc tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới 09-04-2024
415 1070/UBND-VX CV - Về việc quán triệt, phổ biến, thông tin, tuyên truyền Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên địa bàn huyện 09-04-2024
416 1706/QĐ-UBND QĐ - Tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức 09-04-2024
417 1707/QĐ-UBND QĐ - Tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức 09-04-2024
418 1708/QĐ-UBND QĐ - Tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức 09-04-2024
419 1709/QĐ-UBND QĐ - Tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức 09-04-2024
420 1711/QĐ-UBND QĐ - Tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức 09-04-2024

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797