Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
121 1517/UBND-CN CV - V/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn, hiệu quả 16-05-2024
122 1511/UBND-HĐ CV - V/v trình bày tờ trình của UBND huyện tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện 16-05-2024
123 1506/UBND-KTTH CV - Về việc kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh có sản phẩm đạt OCOP năm 2023 trên địa bàn huyện 16-05-2024
124 268/TB-UBND TB - Kết luận của đồng Đỗ Đình Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe và cho ý kiến điều chỉnh Danh sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở của Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 16-05-2024
125 155/BC-UBND BC - Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" 16-05-2024
126 66/CV-HĐND CV - về việc đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cấp tỉnh, cấp huyện 16-05-2024
127 1530/UBND-NS CV - V/v góp ý văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh 16-05-2024
128 266/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Kim tổ 16A, thôn 5 đến giáp đường BTXM tổ 15, thôn 5 Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 15-05-2024
129 265/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Kim tổ 16A, thôn 5 đến giáp đường BTXM tổ 15, thôn 5 Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 15-05-2024
130 264/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Kim tổ 16A, thôn 5 đến giáp đường BTXM tổ 15, thôn 5 Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 15-05-2024
131 263/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Kim tổ 16A, thôn 5 đến giáp đường BTXM tổ 15, thôn 5 Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 15-05-2024
132 262/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Kim tổ 16A, thôn 5 đến giáp đường BTXM tổ 15, thôn 5 Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 15-05-2024
133 261/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Kim tổ 16A, thôn 5 đến giáp đường BTXM tổ 15, thôn 5 Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 15-05-2024
134 260/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Kim tổ 16A, thôn 5 đến giáp đường BTXM tổ 15, thôn 5 Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 15-05-2024
135 259/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Kim tổ 16A, thôn 5 đến giáp đường BTXM tổ 15, thôn 5 Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 15-05-2024
136 258/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Kim tổ 16A, thôn 5 đến giáp đường BTXM tổ 15, thôn 5 Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 15-05-2024
137 257/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Kim tổ 16A, thôn 5 đến giáp đường BTXM tổ 15, thôn 5 Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 15-05-2024
138 256/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Kim tổ 16A, thôn 5 đến giáp đường BTXM tổ 15, thôn 5 Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 15-05-2024
139 255/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Kim tổ 16A, thôn 5 đến giáp đường BTXM tổ 15, thôn 5 Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 15-05-2024
140 254/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Kim tổ 16A, thôn 5 đến giáp đường BTXM tổ 15, thôn 5 Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 15-05-2024
141 253/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Kim tổ 16A, thôn 5 đến giáp đường BTXM tổ 15, thôn 5 Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 15-05-2024
142 252/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Kim tổ 16A, thôn 5 đến giáp đường BTXM tổ 15, thôn 5 Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 15-05-2024
143 1505/UBND-KTTH CV - Về việc tiếp tục thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023 và Kế hoạch thu, nộp Quỹ năm 2024 15-05-2024
144 1503/UBND-KTTH CV - Về việc hướng dẫn các chỉ tiêu về Hợp tác xã, Tổ hợp tác và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 15-05-2024
145 1501/UBND-TNMT CV - về việc góp ý dự thảo nghị định về bồi thường hỗ trợ TĐC khi nhà nước thu hồi đất 15-05-2024
146 1500/UBND-TN CV - về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh 15-05-2024
147 1496/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2024 15-05-2024
148 1495/UBND-KTTH CV - Về việc đăng ký thực hiện Chương trình Khuyến nông tỉnh năm 2025 15-05-2024
149 153/BC-UBND BC - Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 15-05-2024
150 90/KH-UBND KH - Về việc triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Trà Bồng năm 2024 15-05-2024

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797